Aktualności

Konkurs #OSEWyzwanie! Wszystkich chętnych uczniów kl. IV-VI zapraszamy do szkoły 29.08.2019 r

Konkurs #OSEWyzwanie! Wszystkich chętnych uczniów kl. IV-VI zapraszamy do szkoły 29.08.2019 r

by anonfirstname5 anonlastname5 -
Number of replies: 0

WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW KL. IV-VI ZAPRASZAMY 29.08.2019 r. (CZWARTEK) O GODZINIE 10.00

1.

Szczegółowy opis pracy plastycznej:

a) praca musi zostać przesłana w formacie JPG lub PNG, maksymalna wielkość pliku 5 MB,

 b) praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach,

c) praca musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestnika biorącego udział w konkursie,

 d) Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną.

 Przy ocenie pracy plastycznej jury, powołane przez NASK, będzie brało pod uwagę:

a) zgodność pracy z tematyką konkursu,

b) oryginalność ujęcia tematu,

c) poprawność wykonania,

d) estetykę oraz kompozycję pracy.

Zgłoszone prace plastyczne będą weryfikowane przez NASK w kontekście ich autorskiego charakteru. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, NASK ma prawo zwrócić się do Uczestnika z prośbą o dostarczenie dowodów na autorski charakter pracy konkursowej.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących wykorzystywania „utworów” osób trzecich, praca plastyczna nie zostanie dopuszczona do Konkursu. W szczególności NASK może nie zakwalifikować pracy do Konkursu z następujących przyczyn:

a) stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy zgłoszonej do Konkursu lub dostępnej w sieci Internet (plagiat),

b) wykrycia w pracy konkursowej treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię innych osób lub obrażających ich uczucia religijne,

c) stwierdzenia braku powiązania pracy z tematem Konkursu.

W przypadku niezakwalifikowania pracy plastycznej z ww. przyczyn NASK nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Uczestnika zgłaszającego pracę.

Poprzez zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.

Naruszenie przez Uczestników Konkursu, któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody i wykluczenie z Konkursu.


https://ose.gov.pl/konkurs-osewyzwanie - link do strony konkursu.